ประโยชน์ของเพลงประกอบการสอน

 

เพลงประกอบการสอน  มีประโยชน์หลายประการ  ซึ่งผู้เขียนข้ออนุญาตสรุปตามความเข้าใจ  ดังนี้

1.  ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

2.  ช่วยส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียน

3.  ช่วยฝึกทักษะทางภาษาจากการเปล่งเสียงร้องเพลงอย่างถูกต้องตามอักขระ

4.  ช่วยส่งเสริมทักษะความจำ

5.  ช่วยสร้างความรู้ความเจ้าใจเนื้อหาเรื่องที่เรียน  (เนื่องจากเพลงประกอบการสอนบางเพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้  การจดจำเนื้อเพลงได้จะทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหานั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

 

 

 

โดย

พยัคฆ์กูรู

 

27  สิงหาคม  พ.ศ. 2557