Blog เครื่องมือแนะแนวยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

 

สำหรับสื่อการแนะแนวในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายตามการพัฒนาของเทคโนโลยี ซึ่งทำให้กิจกรรมแนะแนวสามารถดำเนินการได้สะดวกและเหมาะสมกับยุคมากขึ้น

จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้ blog และเว็บไซต์เป็นเครื่องมือในการดำเนินการแนะแนวเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น ข้อมูลอาชีพ ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลส่วนตัวและสังคม และข่าวสาร เกร็ดความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจงานแนะแนว พบว่า เครื่องมือประเภทเว็บไซต์ เว็บ blog เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารยุคปัจจุบันทำให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจแวะเวียนมาใช้บริการอยู่ไม่ขาดสาย และบางครั้งก็มีคำถามต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาการเรียน การศึกษาฝากทาง e-mail อยู่เสมอ ทำให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าถึงกิจกรรมการแนะแนวโดยง่าย

 

 

ซึ่ง blog ที่ผู้เขียนใช้ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวคือ www.naenaew.blogspot.com

 

 

สาเหตุที่ blog ประสบความสำเร็จในการแนะแนว คือ

1. blog เป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัย สามารถใช้บริการได้ง่าย และสามารถฝากคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ทันที

2. ยุคสมัยนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงการแนะแนวโดยใช้ blog เป็นสื่อทำให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา

3. มีการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการแนะแนวที่นวดเร็วตรงกับความต้องการ

4. การพัฒนาการแนะแนวในรูปแบบของ blog หรือเว็บไซต์ไม่มีข้อจำกัดด้านผู้ใช้บริการ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม เพราะไม่มีสังกัดมาเกี่ยวข้อง

5. ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจยุคใหม่

6. อื่น ๆ

 

จากข้อมูลที่กล่าวไว้ในข้างต้นเห็นได้ว่า ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูแนะแนวและผู้ให้บริการแนะแนวควรปรับเปลี่ยนวิธีการแนะแนวให้สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อให้การแนะแนวเกิดความงอกงามทางสังคม

 

ซึ่งจากประสบการณ์พบว่า สื่อประเภท blog เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการแนะแนวอย่างมาก สำหรับคุณครู หรือผู้สนใจที่สนใจเกี่ยว blog สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในหมวด blog เพื่อการเรียนรู้

 

ฉะนั้นการแนะแนวจึงไม่ควรหยุดนิ่งเพราะทุกวันนี้เรามีเครื่องมือมากมายที่จะใช้ในการแนะแนว หวังว่าพี่ ๆ น้อง ๆ ผู้มีอุดมการณ์แนะแนวจะได้แนวคิดใหม่ ๆ ไปพัฒนาการแนะแนวของตนนะครับ

 

 

 

ผู้เรียบเรียง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

11/07/2556