ความหมายของแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว หมายถึง  แนวทางการดำเนินกิจกรรมแนะแนวที่มีขอบข่ายครอบคลุม  การแนะแนวด้านอาชีพ  ด้านการศึกษา  ด้านส่วนตัวและสังคม  หรือนอกเหนือจากนี้ตามความต้องการของผู้จัดทำเพื่อให้การจัดกิจกรรมมีทิศทางตามที่กำหนดไว้  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

 

วันเขียน

28/11/2554