ความสำคัญของแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวมีความสำคัญหลายประการด้วยกัน  ซึ่งสามารถอธิบายได้  ดังนี้

1. ช่วยให้ผู้จัดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับสภาพผู้เรียน

2. ช่วยให้ผู้จัดกิจกรรมแนะแนวมีแนวทางการดำเนินกิจกรรมแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ช่วยให้สามารถกำหนดเนื้อหากิจกรรมแนะแนวที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีขั้นตอน

4. ช่วยให้ผู้จัดกิจกรรมแนะแนวสามารถทบทวนข้อบกพร่องของการจัดกิจกรรมได้

5. ช่วยส่งเสริมให้ผู้จัดกิจกรรมแนะแนวฝึกวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

6. ช่วยให้ผู้จัดกิจกรรมแนะแนวมีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมมากขึ้น

7. เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมแนะแนว

 

 

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

 

วันเขียนImage

28/11/2554