จรรยาบรรณของนักแนะแนว

 

1. ต้องรักษาความลับและรักษาประโยชน์ของผู้รับบริการ

2. ต้องมีศรัทธาต่องานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเคร่งครัดและมีวิจารณญาณอันดี

3. ต้องให้บริการในขอบเขตความสามารถของตนไม่หลอกลวงผู้มารับบริการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

4. ต้องประพฤติตนอยู่ในขอบข่ายศีลธรรมอันดีงาม เป็นผู้ทรงคุณธรรม มีความเมตตาการุณย์แก่ผู้มารับบริการ

5. ต้องยึดมั่นในหลักวิชาชีพ เคารพสิทธิของผู้มารับบริการและไม่มีอคติในการให้บริการ

 

 

สุโท เจริญสุข