คุณลักษณะของนักแนะแนว

 

1. มีคุณธรรม ความสุจริตและจริงใจ

2. รักษาความลับได้

3. ไม่ตัดสินปัญหาให้แก่ผู้มาขอรับบริการโดยใช้มาตรการของตนเองเป็นเกณฑ์

4. ให้การยอมรับนับถือในฐานะบุคคลของผู้มาขอรับบริการ

5. มีศรัทธาและเต็มใจในวิชาชีพของตน

6. เป็นผู้ที่มีน้ำใจรักงานที่ทำจริง ๆ คือสนใจ ชอบงานแนะแนวเป็นชีวิตจิตใจและมีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่

7. เป็นผู้ที่หมั่นศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตอยู่เสมอ

8. เป็นผู้ที่มีความสามารถตระหนักในความเด่นและความด้อยของตนเอง พร้อมทั้งรู้แหล่งที่จะส่งผู้ขอรับบริการต่อไป เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยเหลือและบำบัดอันเป็นไปตามกระบวนการและหลักวิชา

 

9. ไม่หลอกลวงหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง

 

10. เป็นผู้ที่หมั่นตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ ในการปฏิบัติหน้าที่บริการ พิจารณาผลงานที่ตนทำอย่างเที่ยงตรงรอบคอบปราศจากอคติว่าควรปรับปรุงตนเองในด้านใดบ้าง พร้อมทั้งยินดีรับฟังผู้อื่นและเมื่อนำมาไตร่ตรองด้วยปัญญาแล้ว พยายามปรับตัวให้มีประสิทธิภาพในงานอาชีพมากยิ่งขึ้น

 

(สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย)