คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามความคาดหวังของงานแนะแนว

 

1. รู้จักตนเองและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

2. ภูมิใจ มั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

3. มีบุคลิกภาพที่ดี พึ่งตนเองได้

4. มีกิริยามารยาท แต่งกายและใช้คำพูดได้ถูกต้องตามกาลเทศะ

5. มีความมั่นคงทางอารมณ์

6. ทันโลก ทันเหตุการณ์และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่าง เหมาะสม

7. เห็นภาพงานและสามารถทำงานตามลำดับขั้นตอนได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง มีคุณภาพ

8. มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน สามารถ ประเมินปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

10.ทำงานอย่างมีความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเอง เห็น คุณค่าในสัมมาชีพ สามารถทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข