แนะแนว หมายถึง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ ดังนี้

 

แนะ  คือ  ชี้ทางหรือวิธีการ

แนว คือ  สิ่งที่มีลักษณะเป็นแถว

 

ฉะนั้นคำว่า แนะแนว   หมายถึง  การบอกให้รู้หรือให้แนวทางในการเลือกและตัดสินใจ

 

ผู้เรียบเรียง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

 

02/08/2556