Print
Category: แนะแนว
Hits: 816

การแนะแนว หมายถึง

 


พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ ดังนี้

การ คือ  งาน สิ่งหรือเรื่องที่จะทำ

แนะ  คือ  ชี้ทางหรือวิธีการ

แนว คือ  สิ่งที่มีลักษณะเป็นแถว

 

ฉะนั้นคำว่า  การแนะแนว  หมายถึง  ภาระงานในการการบอกให้รู้หรือให้แนวทางในการเลือกและตัดสินใจ

 

 

การแนะแนว  จึงเป็นคำเฉพาะสำหรับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนวต้องจัดการแนะแนว เพื่อบอกให้รู้หรือให้แนวทางเลือกเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เลือกตัดสินใจด้วยตนเอง

จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญนักแนะแนวที่จะยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยไม่ควรนำทัศนคติส่วนตัวมาตัดสินแทนนักเรียน  เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รู้และเลือกเอง

ถ้าหากใช้ทัศนคติส่วนตัวในการตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนผู้อื่น ถือได้ว่าเป็นการแนะนำไม่ใช่การแนะแนว

 

ผู้เรียบเรียง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

 

02/08/2556