แนะแนว  คืออะไร 

แนะ  คือ  ชี้แนวทาง 

แนว  คือ  เส้นทาง  แนวคิด

 

เมื่อนำคำทั้ง 2  มารวมกัน  คือ  แนะแนว  หมายถึง  การชี้แนะ  นำเสนอแนวคิดที่หลากหลาย  ผลดี  ผลเสีย   เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับช่วยเหลือผู้ต้องการการแนะแนวให้สามารถคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจ เลือกแนวทางการทางแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง

 

 

การแนะแนว  จึงเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้เกิดความเข้าใจตนเอง  สามารถวิเคราะห์ตนเอง  และสามารถค้นพบตนเอง  เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกันตนได้อย่างเหมาะสม   ส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ตามขีดความสามารถของแต่ละบุคคล