Print
Category: แนะแนว
Hits: 1815

ความสำคัญของแนะแนว

 

 

การแนะแนวมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือบุคคลที่เข้ารับบริการแนะแนวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้อย่างมีความสุข  สามารถป้องกัน   แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์   รู้จักแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนตามขีดความสามารถที่มี