ประโยชน์ของการแนะแนว

การแนะแนวมีประโยชน์สำหรับนักเรียน  ผู้ปกครอง  ครู  โรงเรียน  และบุคคลทั่วไป   ดังนี้

 

ต่อนักเรียน

*บริการแนะแนวช่วยให้นักเรียนรู้จักตนเอง

*นักเรียนสามารถค้นหาความถนัดของตน

*ช่วยป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน

*ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

*ช่วยส่งเสริมความสามารถของนักเรียนให้สามารถพัฒนาตนตามขีดความสามารถที่มี

*ช่วยให้นักเรียนรู้จักวางแผน จัดการกับภาระงาน  กิจกรรม และความสำเร็จต่าง ๆ

ฯลฯ

 

ต่อผู้ปกครอง

*บริการแนะแนวช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจบุตรหลานของตนเองมากขึ้น

*ช่วยส่งเสริมให้ผู้ปกครองเรียนรู้  เข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม  อารมณ์ และสังคมของเด็กตามวัย

*ช่วยส่งเสริมให้ผู้ปกครองเกิดความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาเรียนรู้ของบุตรหลานของตน

*ช่วยส่งเสริมให้ผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือบุตรหลานของตนอย่างเหมาะสม

ฯลฯ

 

ต่อครู

*บริการแนะแนวช่วยให้ครูเข้าใจนักเรียนมากขึ้น

*เข้าใจพฤติกรรม ความแตกต่างของบุคคล 

*มีข้อมูลของนักเรียนในการวางแผนช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสม

ฯลฯ

 

 

ต่อโรงเรียน

*บริการแนะแนวช่วยให้โรงเรียนมีข้อมูลสำหรับการจัดการวางแผนการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา

*สามารถวางแผนในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวงการศึกษา

 

นอกเหนือจากนี้บริการแนะแนวเพื่อสาธารณะประโยชน์ยังมีบทบาทสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือผู้คนในสังคม ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น  แผนพับ  ใบปลิว   วีดีทัศน์  การศึกษาทางไกล  ทีวี อินเตอร์เน็ต  และสื่ออื่น ๆ 

ต่อบุคคลทั่วไป

*บริการแนะแนวช่วยให้บุคคลสามารถเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องที่สนใจ

* ช่วยแก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆ ที่บุคคลทั่วไปประสบอยู่

 

ฯลฯ