กิจกรรมแนะแนว

 

กิจกรรมแนะแนว  คือ  กิจกรรมที่จัดโดยครอบคลุมเรื่องราวเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ  แนะแนวชีวิต  เพื่อเป็นการป้องกัน  แก้ปัญหา  และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ  เกิดทักษะ  กระบวนการคิดการตัดสินใจในเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับตนเอง

 

 

กิจกรรมแนะแนวจึงมีส่วนช่วยเหลือนักเรียน ให้สามารถประสบความสำเร็จในการเรียน  ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด  การตัดสินใจ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

โดยยึดหลักการ คือ  การสร้างคนดี  มีสติปัญญา และอยู่อย่างมีความสุข

 

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่   ดี    เก่ง  สุข