เป้าหมายการแนะแนว : แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวให้บรรลุผล

เป้าหมายการแนะแนวตามสถานศึกษาทั่วไปกำหนดเป้าหมายการแนะแนวไว้  3  ประการ  ได้แก่ 

ป้องกัน     แก้ไข    ส่งเสริม 

 

เพื่อป้องกัน

เนื่องด้วย กระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนวมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือผู้เรียน  การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เรียนจะเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถจัดการ  เลือกแนวทาง  วิธีการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับตนเอง

 

ตัวอย่างกิจกรรมแนะแนวที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

* การวางแผนการเรียน

* การวางแผนการทำงาน

* การลำดับสำคัญของภาระงาน

* การจัดกิจกรรมให้ความรู้วิธีป้องกันตนเอง : ปัญหาการตั้งท้องในวัยเรียน

* การจัดกิจกรรม เรื่อง การเรียนรู้วิธีปฏิเสธเพื่อน : ปัญหายาเสพติด

* ฯลฯ

 

เพื่อแก้ไข

เนื่องด้วย กระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนวมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือผู้เรียน  ช่วยแก้ไขปัญหาที่ผู้เรียนประสบอยู่  ให้สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 

ตัวอย่างกิจกรรมแนะแนวที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา

* การแก้ปัญหาทางการเรียน  เช่น  การติด 0   ร  มส.  มผ.  

* การแก้ปัญหาครอบครัว  เช่น  นักเรียนมีปัญหาครอบครัว 

* การให้คำปรึกษา

* ปัญหาสังคมในห้องเรียน  เช่น  การทะเลาะกันของเด็กนักเรียน

* การจัดหาทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนยากจน

* ฯลฯ

 

เพื่อส่งเสริม

เนื่องด้วย กระบวนการจัดกิจกรรมแนะแนวมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือผู้เรียน  การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถมีศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  เป็นบุคลากรของสังคมที่มีคุณภาพ  ช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

 

ตัวอย่างกิจกรรมแนะแนวที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

*การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียน

*การจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดการตัดสินใจ

* การจัดกิจกรรมการพัฒนาตนเอง

*การจัดกิจกรรมทักษะชีวิต

*การจัดกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจในการเรียน

*ฯลฯ

 

เป้าหมายการแนะแนวเป็นแนวทางสำหรับวางแผนการจัดกิจกรรมให้บรรลุผล  ช่วยกิจกรรมแนะแนวมีความสมบูรณ์ ช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

**

บทความคิดเห็นเพิ่มเติม

สำหรับในยุคปัจจุบันการแนะแนวออนไลน์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้รักการแนะแนวสามารถยึดเป้าหมายการแนะแนวในระบบมาพัฒนาขอบข่ายการแนะแนวได้หลายรูปแบบ ช่วยส่งเสริมการแนะแนวให้ก้าวหน้าสอดคล้องกับยุคสมัย  อีกทั้งยังช่วยให้ผู้รักในการแนะแนวได้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ  ฝากสำหรับผู้สนใจแนะแนวออนไลน์ และการจัดการเรียนรู้ออนไลน์สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในหมวดแนะแนวออนไลน์ได้นะครับ

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

20  มกราคม  2557