ปรัชญาการแนะแนว

การจัดกิจกรรมแนะแนวที่ดีควรยึดปรัชญาการแนะแนวเป็นแนวทางในการให้บริการแนะแนว

 

1) บุคคลแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความสนใจ ความสามารถ ความถนัดและเจตคติ

2) บุคคลเป็นทรัพยากรที่มีค่ามีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน และมีศักยภาพแฝงอยู่ในตน  ควรพัฒนาให้เจริญขึ้นทุกด้าน

3) พฤติกรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลง บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ ด้านการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปด้วยดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

4) พฤติกรรมทุกอย่างของบุคคลย่อมมีสาเหตุ การที่บุคคลจะแสดงออกอย่างไรหรือเป็นเช่นไร ย่อมเกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุ

5) บุคคลย่อมมีศักดิ์ศรีและการย่อมรับซึ่งกันและกัน

6) ธรรมชาติของคนอยู่รวมกันเป็นสังคม ไม่มีใครสามารถมีชีวิติอยู่คนเดี่ยวเพียงลำพัง จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

 

ที่มา คู่มือแนะแนว  การศึกษานอกโรงเรียน

 

 

การให้บริการแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนวจึงควรยึดปรัชญาการแนะแนว  เป็นแนวคิดการการช่วยเหลือบุคคลให้ประสบความสำเร็จตามอัตภาพ