บทบาทสำคัญของกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อการปฏิรูปการเรียนรู้

 

กิจกรรมแนะแนวมีความสำคัญอย่างมากในการช่วยเหลือ  ป้องกัน  แก้ไขปัญหา และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  ทักษะในการบริการจัดการกับเรื่องราวต่าง ๆ  โดยครอบคลุมขอบข่ายของการจัดการบริการแนะแนว 3 ด้าน  คือ  การแนะแนวการศึกษา  การแนะแนวอาชีพ และการแนะแนวส่วนตัวและสังคม

 

การจัดกิจกรรมแนะแนวจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้เรียน

ด้านการศึกษา  ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่คน

ด้านอาชีพ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ   ค้นหาความชอบแความถนัดของตนเองเพื่อวางแผนพัฒนาการเรียนเพื่อก้าวสู่โลกอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านส่วนตัว และสังคม  ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถจัดการกับปัญหาส่วนตัว และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

โดยเฉพาะในบริบทด้านการศึกษา แนะแนวมีส่วนช่วยในการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนรู้  ซึ่งการจะปฏิรูปการเรียนรู้หรือปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ  หัวใจสำคัญคือ แบ่งงออกเป็น 2  ส่วน คือ  ระบบหลัก  กับระบบสนับสนุน  ระบบหลักคือกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่วนระบบสนับสนุนคือ การจัดการแนะแนวด้านการศึกษา เพื่อให้เกิดการสมดุลกัน

การจัดกิจกรรมแนะแนวจึงเป็นจุดสำคัญอีกจุดที่บทบาทในการช่วยเหลือการปฏิรูปให้ประสบผลสำเร็จ

 

 

ผู้โพส

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต

 

วันที่โพส

 

20  มกราคม  2557