พันธกิจของงานแนะแนว

 

พันธกิจของงานแนะแนวที่นำเสนอ ดังต่อไปนี้เป็นพันธกิจที่ผู้เขียนยกมาจากงานแนะแนวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีพัฒนางานแนะแนวในระดับแนวหน้าของจังหวัดเชียงใหม่   โดยมีผู้นำงานแนะแนวระดับหัวเรือใหญ่ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  คือ  ท่านอาจารย์จงสกุล  วุฒิสรรพ์

 

ผู้เขียนจึงขออนุญาตหยิบยกมาเป็นเนื้อหาให้น้อง ๆ และท่านผู้สนใจงานแนะแนวได้ศึกษา  ดังนี้

 

พันธกิจของงานแนะแนว 

1. พัฒนาผู้เรียนด้วยความรู้  บุคลิกภาพ  และการงานอาชีพ  ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามาตรฐานการศึกษา

2.  พัฒนากิจกรรมแนะแนวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

3.  ส่งเสริมพัฒนาครูแนะแนวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแนะแนว

5.  ส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ

 

ที่มา : งานแนะแนว  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ

 

 

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

4  มิถุนายน  2557