คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของงานแนะแนว

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของงานแนะแนว  ที่นำเสนอ ดังต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของงานแนะแนว  ที่ผู้เขียนยกมาจากงานแนะแนวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีพัฒนางานแนะแนวในระดับแนวหน้าของจังหวัดเชียงใหม่   โดยมีผู้นำงานแนะแนวระดับหัวเรือใหญ่ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ    คือ  ท่านอาจารย์จงสกุล  วุฒิสรรพ์

 

ผู้เขียนจึงขออนุญาตท่านอาจารย์เพื่อหยิบยกมาเป็นเนื้อหาให้น้อง ๆ และท่านผู้สนใจงานแนะแนวได้ศึกษา  ดังนี้

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความคาดหวังของงานแนะแนว 

1.  รู้จักตนเองและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

2.  ภูมิใจ  มั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

3.  มีบุคลิกภาพที่ดี  พึ่งตนเองได้

4.  มีกิริยามารยาท  แต่งกายและใช้คำพูดได้ถูกต้องตามกาลเทศะ

5.  มีความมั่นคงทางอารมณ์

6.  ทันโลก  ทันเหตุการณ์และปรังตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

7.  เห็นภาพงานและสามารถทำงานตามลำดับขั้นตอนได้อย่างคล่องแคล่ว  ถูกต้อง  มีคุณภาพ

8.  มีความขยัน  อดทน  ละเอียดรอบคอบในการทำงาน  สามารถประเมินปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

9.  ทำงานอย่างมีความสุขและภูมิใจในผลงานของตนเอง  เห็นคุณค่าในสัมมาชีพ  สามารถทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ที่มา : งานแนะแนว  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ

 

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

4  มิถุนายน  2557