การแนะแนวออนไลน์

การแนะแนวถือได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำ

และมีความสำคัญอย่างมากในการเลือกตัดสินใจและดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

ซึ่งในยุคเทคโนโลยีมีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต

 

การแนะแนวบนโลกออนไลน์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการแนะแนวอิสระ

โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารที่สะดวกอย่างเช่น การค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์

เป็นทางเลือกสำหรับผู้ต้องการค้นคว้าหาข้อมูลที่สนใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจต่าง ๆ

แม้กระทั้งด้านชีวิต เรื่องส่วนตัว ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก การมีข้อมูลประกอบสามารถ ช่วยให้ท่านรู้ว่า ปัญหาทุกปัญหามีทางออกเสมอ

 

สำหรับเว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

เป็นอีกหนึ่งบริการการแนะแนวบนโลกออนไลน์ที่ผู้จัดทำได้สร้างขึ้น

สำหรับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการแนะแนวตามสไตล์ของผู้จัดทำ

ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บอาจเนื้อหาไม่ครบถ้วนทั้งหมด

แต่หวังว่าอนาคตอันใกล้นี้ผู้จัดทำจะเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์มากขึ้น

 

 

 

เหตุผลของการแนะแนวออนไลน์

แนะแนว เป็นสิ่งที่มีมานานแล้ว

สำหรับการจัดการแนะแนวอย่างเป็นระบบเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้  ในยุคของบิดาแห่งการแนะแนวอาชีพ คือ แฟรงค์ พาร์สันส์ นักแนะแนวอาชีพชาวสหรัฐอเมริกา เน้นความสำคัญเกี่ยวกับงานและคน

ซึ่งบุคคลจะมีความสุขและประสบความสำเร็จในงาน ย่อมต้องได้ทำงานที่เหมาะสมกับความต้องการ ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด

การแนะแนวอย่างเป็นระบบจึงเริ่มจากโรงเรียนสายอาชีพ

 

อีกประการ

การแนะแนววิถีพุทธ เป็นการแนะแนวอีกรูปแบบตามแบบฉบับตะวันออก

เป็นการแนะแนวการดำเนินชีวิต จัดเป็นการแนะแนวอีกประเภทที่ช่วยให้บุคคลพ้นจากความทุกข์ ใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม การแนะแนวในพุทธศาสนาจึงมาจากหลักคำสอนต่าง ๆ

สอนให้ทุกเพศทุกวัย และทุกวรรณะ ดำเนินตามวิถีแห่งพุทธ

จึงจัดอยู่ในศาสตร์การแนะแนวขั้นสูง คือการแนะแนวด้านชีวิตและส่วนตัว

 

จึงเป็นเหตุผลให้แนะแนวออนไลน์เกิดขึ้นเพื่อเผยแพร่แนวคิดแนะแนวแบบตะวันตก และตะวันออกควบคู่กันไป   ตลอดจนถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจรูปแบบการแนะแนวหลากหลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชากรในโลกออนไลน์ได้เรียนรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต และอื่นๆ  ตามความสนใจ

newnaew.net  จึงถือกำเนิดขึ้น

 

ความเป็นมาของศาสตร์การแนะแนวและศาสตร์จิตวิทยาในไทย

 

ศาสตร์การแนะแนวและศาสตร์ของจิตวิทยาเข้าสู่ประเทศไทยจากการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐ คือ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยยุคบุกเบิกของจิตวิทยาและการแนะแนว

 

 

 

 

เว็บใดบ้างที่จัดเป็นเว็บสำหรับแนะแนวออนไลน์

เว็บทุกเว็บที่มีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

เว็บไซต์แนะแนวของกระทรวงศึกษาธิการ

เว็บของผู้จัดทำ มีจุดมุ่งหมายสู่การแนะแนวออนไลน์โดยตรง

 

 

จุดเปลี่ยนของการเรียนรู้

การเรียนรู้ก้าวเข้าสู่ยุคการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่จำกัดเพศ อายุ และวัย การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลา

การเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้จึงเป็นทิศทางการพัฒนาบุคคลในสังคมอย่างยั่งยืน

 

 

ยุคพัฒนาสู่การก้าวไปในทิศทางของตน

การค้นหาตนเอง ทำในสิ่งที่ชอบ ทำให้สิ่งที่ถนัด ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

คือการกำหนดทิศทางอนาคตของตนเอง ทุก ๆ ช่องทางมีทางเดินของตน ก้าวข้ามสู่ความสำเร็จได้ทุกเส้นทาง เลือกดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม คือ หนทางพัฒนาตน เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

แนะแนวออนไลน์สไตล์ newnaew/นิวแนว

รักการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่โลกสากล