แนวคิดการพัฒนาการศึกษาตามสไตล์รูปแบบของ newnaew

Newnaew.net เป็นเว็บแนะแนวขนาดเล็กที่ผู้ก่อตั้งมุ่งหวังว่าจะเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนวในรูปแบบสารสนเทศออนไลน์ให้น้อง ๆ เยาวชน และผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพตนตามแนวปรัชญาการศึกษาของไทย คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ทุกคนได้เข้าถึงการแนะแนวอย่างทั่วถึง เป็นต้นแบบให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่จบการศึกษาเกี่ยวกับครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ ได้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยอุดมการณ์  ไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพครูอยู่หรือเปลี่ยนทิศทางในการประกอบอาชีพในสายอื่น ๆ ก็ตาม หวังว่าท่านจะช่วยให้สังคมไทย และสังคมโลกได้เกิดความงอกงามทางด้านความคิด เกิดความดีงามแก่สังคม

เนื่องจากผู้ก่อตั้งมีแนวคิดและอุดมการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาว่า ควรแยกออกเป็น 2  ส่วน และต้องปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลโดยมีผู้เสียสละในการสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาเป็นรูปธรรม คือ

ส่วนที่ 1 คือ  การศึกษาในโรงเรียน  เป็นหน้าที่ของครูผู้ประกอบวิชาชีพครู และมีอาชีพเป็นครูปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพของตนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู

ส่วนที่ 2 คือ  การศึกษานอกห้องเรียน  ซึ่งเป็นการศึกษาในโลกกว้างไม่มีขีดจำกัดว่าต้องเรียนรู้ตรงไหน หรือที่ไหน เมื่อไหร่เพราะการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งด้วยตนเอง และมีผู้อื่นชี้แนะหรือแนะแนวตามอัตภาพ  ส่วนที่ 2 นี้จึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง  และผู้ที่มีอุดมการณ์ความเป็นครู ค่อยช่วยเหลือส่งเสริมให้เยาวชน และผู้สนใจได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสม

ผู้ก่อตั้งจึงยึดเอาส่วนที่ 2 มาปฏิบัติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาให้เดินหน้าอย่างมีเป้าหมาย จึงเป็นสาเหตุที่ผู้จัดทำตั้งปณิธานจะไม่สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู  แต่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งจิตวิญาณแห่งความเป็นครู อยู่เสมอ จึงเป็นเหตุให้เว็บแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนวยุค พ.ศ. นี้ ตามแนวคิดของผู้ก่อตั้งเอง

 

 

อีกทั้งเป็นช่องทางให้ผู้ก่อตั้งได้ฝึกฝนประสบการณ์ความรู้ที่เกี่ยวกับการแนะแนวอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่ ๆ น้อง ๆ ผู้มีอุดมการณ์เดียวกันจะสานต่อในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ให้เกิดการขยายวงกว้างมากขึ้น  พัฒนาทิศทางการศึกษาด้วยมือเรานะครับ  เพราะสังคมแห่งนี้มิใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง  เราทุกคนจึงจะต้องมีส่วนร่วมอย่าเสมอภาพ และสามารถและความคิดเห็นอย่างเสรี ตามหลักประชาธิปไตย  ช่วยสร้างปัจเจกชนที่มีคุณภาพให้กับสังคม