สรุปผลสำรวจผู้เข้าใช้บริการนิวแนวดอทเน็ต ระหว่างปี 2555 - 2556

 

 

 

พบว่า    หมวดแนะแนว  จำนวนผู้ใช้ส่วนใหญ่สรุปได้ ดังนี้

 

ครูอาจารย์      คิดเป็นร้อยละ  38.8 %

 

นักเรียน         คิดเป็นร้อยละ   29.8 %

 

นักศึกษา        คิดเป็นร้อยละ  17.0 %

 

ผู้สนใจทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ  10.1 %

 

ผู้ปกครอง      คิดเป็นร้อยละ  4.3 %

 

จากผลการการสำรวจที่ผ่านมา พบว่า   กลุ่มเป้าหมายในการเข้าใช้บริการในหมวดแนะแนว  มีผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นครูอาจารย์  รองลงมาคิดนักเรียน  เพื่อเป็นการสนองต่อการใช้งานอย่างเหมาะสม  ในหมวดนี้ admin และทีมงานนิวแนว จึงได้เตรียมพัฒนาเนื้อหาในหมวดนี้ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้เข้าใช้โดยจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว และหมวดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไปขออนุญาตนำเนื้อหาเสนอไว้ในหมวด แนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ แนะแนวชีวิต  และแนะแนวรอบรู้   เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการแนะแนวออนไลน์ทุกท่าน 

 

ทีมงานแนะแนว

 

วันที่โพส

 

23/12/2556