สรุปผลสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาหมวดแนะแนวของผู้เข้าใช้บริการนิวแนวดอทเน็ต ระหว่างปี 2555 - 2556

 

พบว่า    หมวดแนะแนว  มีความต้องการเนื้อหาส่วนใหญ่สรุปได้ ดังนี้

 

ข้อมูลการเขียนแผนการจัดกิจกรรม      คิดเป็นร้อยละ  28.8 %

ข้อมูลแนะแนวทั่วไป            คิดเป็นร้อยละ  18.3 %

ข้อมูลวิธีการผลิตสื่อ             คิดเป็นร้อยละ  11.7 %

ข้อมูลแนะแนวใหม่              คิดเป็นร้อยละ  10.9 %

ข้อมูลตัวอย่างต่าง ๆ             คิดเป็นร้อยละ  10.5 %

ข้อมูลนักจิตวิทยา                คิดเป็นร้อยละ    8.6 %

ข้อมูลการพัฒนากิจกรรม    คิดเป็นร้อยละ    6.2 %

ข้อมูลนักแนะแนว              คิดเป็นร้อยละ     5.1 %

 

จากผลการการสำรวจที่ผ่านมา พบว่า   กลุ่มเป้าหมายในการเข้าใช้บริการในหมวดแนะแนว  มีผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลด้านการเขียนแผนการจัดกิจกรรมมากที่สุด  รองลงมาคือ ข้อมูลแนะแนวทั่วไป  ข้อมูลวิธีการผลิตสื่อ  และอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนองต่อการใช้งานอย่างเหมาะสม  ในหมวดนี้ admin และทีมงานนิวแนว จึงได้เตรียมพัฒนาเนื้อหาในหมวดนี้ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้เข้าใช้โดยจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  แนะแนวการผลิตสื่อการเรียนรู้ และอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการผู้ใช้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการแนะแนวออนไลน์ทุกท่าน 

 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจ

ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกท่าน

 

 

ทีมงานแนะแนว

 

วันที่โพส

 

23/12/2556