ครู : นักสร้างสรรค์การเรียนรู้

 

ปัจจุบันบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลในชาติให้เป็นนักเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  เป็นหน้าที่หนักที่ครูจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสังคมตามยุคตามสมัย และพยายามสร้างสรรค์เครื่องมือใหม่ ๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ทั้งในลักษณะของรูปธรรม และนามธรรม ด้วยการใช้ประโยชน์จากสิ่งต่าง ๆ เช่น 

การใช้เครื่องมือประเภทออนไลน์เป็นสื่อ  ได้แก่  เว็บไซต์  เว็บ blog  เว็บบอร์ด  สังคมออนไลน์  เป็นต้น

การใช้เครื่องมือประเภทออฟไลน์เป็นสื่อ  ได้แก่  

สร้างฐานการเรียนรู้  ช่วยให้เด็กได้สัมผัสกับของจริง

การใช้กิจกรรมปฏิบัติงาน  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ และการฝึกทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง

เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ช่วยให้เด็กได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ อย่างเหมาะสม

สร้างสื่อช่วยสอน  เช่น  บทเรียน  ชุดการสอน ชุดกิจกรรม  แบบฝึกทักษะ เกม  กิจกรรมกลุ่ม ฯลฯ      

 

การใช้เครื่องมือประเภทออฟไลน์เป็นสื่อ   ถึงแม้จะเป็นแนวคิดที่ใช้กันมานานแต่ไม่เคยล่าสมัยหากรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สามารถมาต่อยอดให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้  เพราะการพัฒนาการเรียนรู้ในยุคใหม่จำเป็นต้องสร้างสมดุลทางการเรียนรู้ทั้ง 2 รูปแบบให้เหมาะสม ไม่ควรเน้นเฉพาะสื่อด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปซึ่งจะส่งผลเสียในระยะยาว

การสร้างสรรค์การเรียนรู้จึงต้องใช้การยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ใช้ประโยชน์จากสิ่งต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จำทำได้

 

http://www.career.newnaew.net/interaction2/98-career-teacher.html

อาชีพครู

 

ผู้โพส

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต

 

วันที่โพส

 

14  มกราคม  พ.ศ. 2557