ครูออนไลน์ : ทศวรรษใหม่ของการพัฒนาการเรียนรู้

 

ปัจจุบันบทบาทสำคัญในการพัฒนาการความรู้ของคนในชาติและความทั่วโลกอาศัยการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าผ่านเครื่องมือสื่อสารทุกรูปแบบเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไป  เรื่องเฉพาะเจาะจง  สาระความรู้นานาชนิดต่าง ๆ ใช้การอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่เข้าถึงสำหรับการได้มาซึ่งข้อมูล  ความรู้  เพราะง่ายสะดวก และสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ทุกที่

ด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูทุกสาขาวิชา  ทุกแขนง และผู้สำเร็จการศึกษาระดับครุศาสตร์  ผู้รักในการเรียนรู้ทุกท่านต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว  อาศัยช่องทางดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการช่วยลูกศิษย์ของท่าน และร่วมยกระดับในการพัฒนาสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่สนใจทั่วไป ด้วยการเผยแพร่ความรู้ที่ตนมีสู่โลกอินเตอร์เน็ต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบันเห็นได้ว่ามีข้อมูลในทุกระดับตั้งแต่ละระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับเชิงลึก  ข้อมูลข้อเท็จจริง  ข้อมูลที่ผิดเพี้ยน  ข้อมูลที่ผิด  ข้อมูลสารพัดมีจำนวนมากเหลือเกิน  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม  ครูออนไลน์จึงเป็นอีกบทบาทสำคัญที่ครูโดยจิตวิญญาณ หรือครูผู้รักในอุดมการณ์ทุกท่านจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเสริมความรู้ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ระดับสากล

จากการสำรวจข้อมูลต่างๆ พบว่าครูหลายท่านได้พยายามส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตให้มากขึ้น เห็นได้จากเว็บครูต่าง ๆ เริ่มขยายวงกว้างไปเรื่อย ๆ  ซึ่งส่งผลดีต่อพัฒนาการเรียนรู้ในระดับ  ฉะนั้นในทศวรรษใหม่ครูออนไลน์จะเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับคุณครูผู้สนใจบทบาทการเป็นครูออนไลน์  ภายในเดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  นี้  ทางทีมงานนิวแนวจะพยายามสรรค์สร้างบทความเกี่ยวกับการทำ blog เพื่อการเรียนรู้ และเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้  สำหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ครูและผู้สนใจทุกท่านได้ลองนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง blog หรือเว็บของท่านต่อไป

 

 

อาชีพครู

http://www.career.newnaew.net/interaction2/98-career-teacher.html

 

ผู้โพส

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต

 

วันที่โพส

 

14  มกราคม  2557