ความพึงพอใจ  หมายถึง

 

ความพึงพอใจ   หมายถึง  ความรู้เชิงบวก   แสดงออกด้วยการเห็นด้วย  ชื่นชอบ ชื่นชม ต่อสิ่งนั้น ๆ

 

ยกตัวอย่าง  เช่น

นักเรียนรู้ชื่นชอบการจัดกิจกรรมระดมความคิด

กิตติพึงพอใจมากที่แม่ซื้อจักรยานคันใหม่ให้

พอชื่นชมสมศักดิ์ที่มีผลคะแนนการเรียน 3.00

 

อรทัยเห็นด้วยกับความคิดเห็นของมานี