ค่านิยม  หมายถึง

 

ค่านิยม  หมายถึง  ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ

 

ตัวอย่างเช่น 

*วัยรุ่นเพศหญิงส่วนใหญ่มีค่านิยมการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดรูป  เพราะการใส่เสื้อผ้าช่วยให้รู้สึกบุคลิกภาพดีขึ้น

 

*คู่หนุ่มสาว ในยุคปัจจุบันมีค่านิยมการอยู่ก่อนแต่ง เป็นการทดลองใช้ชีวิตร่วมกันก่อนที่จะมีการแต่งงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีและตามกฎหมาย