ทัศนคติ  หมายถึง

 

 

ทัศนคติ  หมายถึง  แนวคิด  มุมมองของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในทางลบ  ทางบวก หรือเฉยๆ

 

ตัวอย่าง เช่น

 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการแต่งตัวสวมเสื้อผ้าสั้นแนบเนื้อของวัยรุ่นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม