พฤติกรรม  หมายถึง

 

พฤติกรรม  หมายถึง  การกระทำที่ต่อสนองต่อสิ่งเร้าผ่านการแสดงออกทางกิริยาท่าทางที่สามารถสังเกตได้

 

 

ตัวอย่าง เช่น

 

ลิงมีพฤติกรรมชอบปีนต้นไม้

 

สุนัขป่ามีพฤติกรรมการล่าเยื่อร่วมกันเป็นฝูง