จิตวิทยา  หมายถึง

 

จิตวิทยา  หมายถึง    ศาสตร์ที่ว่าด้วยการพฤติกรรม

 

 

เนื่องจากที่มาของพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์และสัตว์มีที่มาภูมิหลังหรือ กระบวนการรับรู้  กระบวนการทางจิต  ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรม โดยสะท้อนออกมาทางพฤติกรรมต่าง ๆ