เป้าหมายการเรียนรู้

 

รู้  :  เข้าใจ :  ใช้

รู้

เพื่อให้เกิดความรู้

การเรียนรู้  เพื่อให้รู้ในเรื่องที่สนใจ  ที่ต้องการเรียนรู้  เรียนจึงเพื่อให้รู้  เมื่อเกิดความรู้ในเรื่องที่สนใจ แล้วจึงต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องที่รู้อย่างท่อแท้

 

เข้าใจ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  เมื่อเกิดความรู้ในเรื่องที่สนใจ ต้องทำความเข้าใจทุกแง่ทุกมุม  สามารถแยกแยะออกมาเป็นประเด็น ๆ  เมื่อเข้าใจแล้วจึงจะสามารถต่อยอดเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

 

ใช้

สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

การเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เมื่อเราเรียนรู้จนเกิดความรู้ความเข้าใจแตกฉานแล้ว  การนำผลจากการเรียนรู้ไปต่อยอดพัฒนาให้เกิดประโยชน์เป็นผลที่ได้จากการเรียนรู้  การเรียนสำเร็จสมบูรณ์ได้การเรียนรู้ที่ได้รับนั้นต้องสามารถนำไปใช้ได้จริง  จึงเป็นเป้าหมายของการเรียนที่ก่อให้เกิดต่อตัวผู้เรียนรู้

 

 

 

เป้าหมายของการเรียนรู้ทุก ๆ เรื่องที่สนใจ คือ ผลสุดท้ายเมื่อเรียนรู้แล้วนำไปใช้ได้จึงจะทำให้การเรียนรู้ที่ได้รับไม่สูญเปล่า

 

นิยามความหมายเกี่ยวกับการเรียนรู้  เป้าหมายการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป  สำหรับนิวแนวศูนย์การแนะแนวออนไลน์แห่งนี้นิยามเป้าหมายการเรียนรู้ไว้ 3  ประการหลักดังที่นำเสนอไว้ในข้างต้น

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่าน  สามารถวิจารณ์ได้ที่ชุมชนนิวแนว พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

20  มกราคม  2557