ทิศทางการแนะแนว เป้าหมายการแนะแนวอาชีพ

 

ในยุคหลัง ๆ มานี้ภาคส่วนต่าง ๆ  โดยเฉพาะในส่วนของกิจกรรมการแนะแนวมีแนวทางในการมุ่งเน้นหนักไปทางอาชีพเพิ่มขึ้น  ในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการแนะแนวไปในทิศทางของตะวันตกในอดีตซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการแนะแนวอาชีพของบิดาของการแนะแนวอาชีพอย่างท่านแฟรงค์ พาร์สันส์  ขยายของข่ายสู่โรงเรียน และสถานศึกษาเป็นการแนะแนว  แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม  เศรษฐกิจทำให้เกิดการปรับปรุงกลยุทธ์ในการพัฒนาคนในชาติให้ตอบสนองต่อสร้างความพร้อมด้านอาชีพ  งานแนะแนวต่อไปข้างหน้าคงเน้นการแนะแนวอาชีพเป็นเป้าหมายสำคัญ  เพราะการแข่งขันที่เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น  การเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558  ประเทศในภูมิภาคนี้จะกลายเป็นประชาคมอาเซียน  จึงทำให้ทิศทางการแนะแนวต้องปรับปรุงกลยุทธ์ตามไปด้วย  งานหนักที่รอข้างหน้าจึงต้องอาศัยการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องอาชีพ  การค้นหาความถนัดของนักเรียนแต่ละคนให้พร้อมต่อการพัฒนาศักยภาพตนเองสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางความคิดในสายงานต่าง ๆ  ไทยเราเองก็ยังประสบกับปัญหาหลาย ๆ  ด้านที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน  เช่น

*ประชาการไทยส่วนใหญ่เราใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเป็นหลัก  ภาษาต่างประเทศของเราถือว่าอ่อนมากเมื่อเทียบกับประเทศข้างเคียง  การเรียนรู้และพัฒนาทางภาษาจึงเป็นอีกเป้าหมายที่จะต้องเร่งรีบพัฒนาเพื่อให้เราสามารถสื่อสารกับผู้คนได้หลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาได้

*การเมือง  ไทยยังอ่อนไหวง่ายต่อสถานการณ์ทางการเมือง  เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายบ่อยครั้ง  ทำให้ขาดความต่อเนื่อง

*การศึกษา  เรายังคงตามกระแสสังคมโลก  เปลี่ยนแปลงหลักสูตรบ่อยครั้ง  ทำให้ขีดความสามารถในการพัฒนาไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร โดยเฉพาะในช่วงหลัง ๆ เกิดการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งมีแนวคิดเห็นต่างกันอย่างเด่นชัดทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เนื่องจากการจะพัฒนาระบบการศึกษาของชาติควรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้เท่าโดดเด่นในสายตาชาวโลก  ผสมผสานกับแนวคิดใหม่ ๆ อย่างสมดุล  ไม่อ่อนด้านใดด้านหนึ่ง  และไม่อิงนักการเมืองที่ทำให้เกิดความด้อยในการพัฒนาระบบการศึกษาเพราะการเปลี่ยนนโยบายตามการเมืองที่แฝงไว้ด้วยเหตุผลหลายประการ

การแนะแนวอาชีพจึงหน้าจะเป็นทิศทางในการสร้างบุคลากรของชาติที่มีความพร้อมในการเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีระสิทธิภาพ

 

*****หมายเหตุ****

ปัจจุบันมีอาชีพเกิดใหม่ตลอดเวลา  การที่นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพใหม่ ๆ  อาจช่วยจุดประกายความคิดของเด็กไทยเป็นผู้สร้างสรรค์งานและอาชีพในอนาคต  ครูจึงควรส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอาชีพใหม่ ๆให้นักเรียนได้เรียนรู้

 

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

13  สิงหาคม  2557