พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

 

 

นามเดิม ประยุทธ์ อารยางกูร

เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ณ ตลาดศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ ๑๒ ปี ที่วัดบ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ และอุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์(นาคหลวง) ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๐๔ สำเร็จการศึกษาชั้น น.ธ.เอก ป.ธ.๙ (ขณะเป็นสามเณร) และพุทธศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑)

พระธรรมปิฏก  หรือ พระพรหมคุณาภรณ์  หรือป.อ. ปยุตฺโต

ท่านเป็นพระสงฆ์ที่สำคัญของประเทศไทยอีกท่าน  มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลักธรรมของศาสนาพุทธ

แตกฉานทั้งทางโลก  และทางธรรม

สำหรับด้านการศึกษาท่านเป็นผู้หนึ่งที่ให้แง่คิดทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาไทย

พระพรหมคุณาภรณ์ ท่านคือ อรหันต์ทางการศึกษาของประเทศไทย

 

ผลงานของท่านมีมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถหาอ่านหนังสือ บทความ หรือเสียงบันทึกของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ได้จากเว็บไซต์ www.watnyanaves.net

 

ผลงานด้านหนังสือ  เอกสารและบทความต่างๆ

เช่น

พุทธธรรม

หลักชาวพุทธ

และอื่น ๆ

 

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก

http://www.youtube.com/watch?v=Rvtvj3Hj8R0