Print
Category: สารนิวแนว
Hits: 2832

การแนะแนวกับประชาคมอาเซียน

 

การพัฒนางานแนะแนวในยุคประชาคมอาเซียน  อาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (ASEAN : The Association of South East Asian Nations)   ประกอบไปด้วยประเทศ  ประเทศไทย  ประเทศอินโดนีเซีย   ประเทศมาเลเซีย   ประเทศฟิลิปปินส์   ประเทศสิงคโปร์   ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ประเทศลาว  ประเทศพม่า  ประเทศกัมพูชา รวมประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ

ซึ่งข้อดีของการร่วมตัวกันเป็นอาเซียนทำให้เกิดเขตการค้าเสรี  มีการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ เช่น   การเกษตร  แรงงาน  ธุรกิจ  การลงทุน ฯลฯ

แต่ข้อดีเหล่าย่อมมีข้อจำกัดที่บุคลากรของชาติต้องรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง  ในขนาดที่ไทยเรายังมีจุดอ่อนหลายด้าน  เช่น  การศึกษา  ภาษา  เสถียรภาพทางการเมืองและสังคม และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

โดยเฉพาะปัญหาด้านแรงงาน และอาชีพ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็ก ๆ จะต้องเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพและการสร้างอาชีพมากขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันในสังคมยุคใหม่  การเตรียมพร้อมด้วยสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาขีดความสามารถของเด็กให้เป็นบุคลากรที่ก้าวหน้าพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องอาศัยการพัฒนาการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพทันสมัยก้าวทันโลก  ทั้งในด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในตนเอง  พัฒนาความสามารถทางความคิดการตัดสินใจ   การเรียนรู้รูปแบบการวางแผนชีวิต  เป็นต้น 

โจทย์หลัก ๆ ของการแนะแนวยุคประชาคมอาเซียน  จึงต้องช่วยเสริมสร้างผู้เรียนให้เกิดความพร้อม  ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ที่หลากหลายทั้งการใช้สื่อ  เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  จึงหวังว่าทุกคนจะร่วมใจสร้างอนาคตของชาติให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

28  พฤษภาคม  2557