การแนะแนวในทศวรรษหน้า

 

แนะแนวสายพันธุ์ใหม่  เป็นอีกแนวทางสำหรับน้อง ๆ  ที่สนใจวิชาชีพการแนะแนว  เนื่องจากปัจจุบันบางมหาวิทยาลัยเปิดสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว   สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ในกลุ่มของคณะครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว  ในกลุ่มของคณะมนุษย์  สังคมศาสตร์  ซึ่งทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงของการแนะแนวอย่างเด่นชัดขึ้น  แต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการแนะแนวในกลุ่มของคณะมนุษยศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  ไปถึงไหนแล้วและมีทิศทางอย่างไร   แต่สำหรับอนาคตอันใกล้จะถึงนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านการแนะแนวย่อมจะต้องเกิดขึ้นตามวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเทคโนโลยีอย่างแน่นอน  แนะแนวที่เกิดจากการต่อยอดแนะแนวเดิมย่อมจะส่งผลต่อแนวทางการสร้างบุคลากรที่ดีต่อการส่งเสริมและการพัฒนาสังคมโดยรวม   ซึ่งหากแยกส่วนแล้วน่าจะมีความเหมาะสมมากขึ้น  โดยแบ่งการแนะแนวส่วนของการศึกษากับสังคม 

***การศึกษา***

ในหน่วยงานสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  เป็นหน้าที่ของครูแนะแนวในการช่วยเหลือนักเรียน  นักศึกษา  ตามขอบข่าย  ภาระงาน และประเภทของการแนะแนวให้ทันสมัย  สมบูรณ์แบบ  ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสม  จำเป็นที่การแนะแนวในกลุ่มของการศึกษาจะต้องจัดเตรียมความพร้อมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้น  

***สังคม***

สำหรับการแนะแนวสังคม  เป็นการแนะแนวที่น่าจะมีทิศทางการเติบโตในอนาคตสูง  เนื่องจากความต้องการการแนะแนวมีรูปแบบที่กว้างมากขึ้น  มีขอบข่าย และกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย  จากสาเหตุที่สังคมเปลี่ยนไป  รูปแบบการแนะแนวที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการคนย่อมต้องมีรูปแบบที่หลากหลายตามไปด้วย  เช่น  ภาระงานใหม่ ๆ  ในสายของการแนะแนวเพื่อสังคม  การให้คำปรึกษาสารพัด  การใช้เครื่องมือ  เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ในการแนะแนว  ซึ่งปัจจุบันมีให้เห็นอยู่มากมาย รายการวิทยุ   ทีวี  อินเตอร์เน็ตที่มีผู้จัดทำรายการ  ดำเนินรายการคล้าย ๆ กับการแนะแนวชีวิต  แนะแนวเรื่องราวส่วนตัวและสังคม  และนับวันสื่อยุคเก่าพัฒนาใหม่ และสื่อยุคใหม่เหล่านี้จะมีอิทธิพลและมีบทบาทเกี่ยวกับแนะแนวมากขึ้น   สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของสังคมที่มีต่อการแนะแนวเพิ่มขึ้น  เพียงแต่ความต้องการเหล่านี้ยังขาดการตอบสนองจากคนแนะแนวในสายการแนะแนวเองที่ยังไม่สามารถใช้ช่องทางเหล่านี้ให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของการแนะแนวได้  ในขนาดเดียวกันหน่วยงานการแนะแนวที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ที่มีอยู่ ยังไม่ตอบสนองต่อการแนะแนวสังคมเท่าที่ควร  เพราะการทำงานเป็นระบบ  มีระเบียบแบบแผน  มีลักษณะเป็นทางการ  ทำให้คนในสังคมส่วนใหญ่ที่ประสบปัญหาหรืออยากปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  เลือกใช้ช่องทางการหาคำปรึกษา  การแนะแนว  การแนะนำ  จากแหล่งอื่น ๆ  แทนซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ต้องการคำปรึกษาในระดับหนึ่ง

จากที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่าในยุคปัจจุบันผู้คนในสังคมเข้าถึงการสื่อสารได้อย่างงรวดเร็ว  การสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องราวปัญหาในชีวิต  การทำงานหรือเรื่องราวสารพัดที่ต้องการแนะแนว  คำแนะนำ  คำชี้แนะ หรือบางครั้งอยากระบายสิ่งต่าง ๆ ของผู้คนในสังคมมีมากขึ้น และนับวันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามสภาพสังคม  ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากมองไปแล้วกับเป็นเรื่องดีสำหรับการแนะแนวที่ขยายวงกว้างขึ้น  งานแนะแนวยุคใหม่  จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้สังคมก้าวหน้าอย่างมีทิศทางด้วยคนแนะแนว   สถาบันทางการศึกษาจึงจำเป็นต้องสร้างบัณฑิตแนะแนวในสายที่เกี่ยวข้องกับสังคมให้มากขึ้น และมีแนวทางการดำเนินงาน  การขับเคลื่อนสังคมอย่างหลากหลายด้วยช่องทางการสื่อสารสารพัดวิธี 

 

หวังว่าแนวคิดและข้อแสนอนี้จะเป็นอีกแนวทางในการร่วมกันพัฒนาการแนะแนวให้กว้างไกลต่อไป    

 

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

2  มิถุนายน  2557