การแนะแนวโดยพื้นฐานแล้ว ไม่ใช่วิชาสำหรับสอนเนื้อหาวิชาการ เช่น วิชาใน 8 กลุ่มสาระที่กำหนดให้นักเรียนต้องเรียนรู้

 

แต่การแนะแนวเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่นักเรียนอยากรู้

การจัดกิจกรรมจึงต้องมาจากความต้องการโดยพื้นฐานของนักเรียน

การจัดกิจกรรมแนะแนวที่เหมาะสมจึงควรกำหนดการสำรวจความต้องการของนักเรียนโดยเก็บข้อมูลจากการซักถามหรือการให้นักเรียนเขียนความต้องการลงบนกระดาษ เขียนความคาดหวังที่มีต่อกิจกรรมแนะแนว

การจัดกิจกรรมโดยสำรวจข้อมูลพื้นฐานนี้เอง เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้หรือการจัดกิจกรรมที่นักเรียนเองเป็นผู้กำหนด

ส่วนผู้จัดกิจกรรมอาจเพิ่มเติมเนื้อหานอกเหนือจากความต้องการเด็กตามที่วางแผนไว้ได้ แต่ควรจะกำหนดจากความต้องการของนักเรียนเป็นอันดับแรกก่อนเสมอ

ด้วยเหตุนี้เองการจัดกิจกรรมแนะแนวจึงควรมีการสำรวจนักเรียนก่อนจัดกิจกรรม นักเรียนได้รู้ในสิ่งที่อยากรู้ก็จะเกิดความสุขในจากการจัดกิจกรรมแนะแนว เป็นประโยชน์ต่อครูและต่อตัวนักเรียนเอง