บทเรียนสำเร็จรูปหมายถึง

 

บทเรียนสำเร็จรูป หมายถึง สื่อที่ใช้ที่สร้างขึ้นโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ มีกรอบการเรียนรู้ กรอบเนื้อหา แบบฝึก เฉลย ตามลักษณะของบทเรียนที่กำหนดขึ้นในแต่ละชนิด เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนการฝึกและสามารถทบทวนความรู้ได้เมื่อไม่มีความเข้าใจเนื้อหานั้น ๆ จนเกิดความกระจ่าง

 

 

 

 

ผู้เรียบเรียง

กฤษดา บุญหมื่น

 

วันที่เขียน

01/02/2556