การกำเนิดธนบัตรครั้งแรกของประเทศไทย

 

 

 

ธนบัตรกระดาษเริ่มใช้ครั้งแรกในรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เรียก  “เงินกระดาษ”  ว่า  “หมาย”

ต่อมาในรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้  "ตั๋วกระดาษ”  เพื่อใช้ทดแทนเงินเหรียญกษาปณ์ 

เนื่องจากการหล่อเหรียญกษาปณ์มีวัตถุดิบในการผลิต เช่น  ดีบุก  ทองแดง  ขาดแคลน 

 การผลิต  ธนบัตรเพื่อใช้ควบคู่กับเหรียญกษาปณ์

เงินกระดาษจึงเริ่มมีใช้กนเพิ่มขึ้นในรัฐสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีหน่วยงานต่าง ๆ  เข้ามารับผิดชอบในการผลิตธนบัตรกระดาษ  เช่น  ธนาคาร  ทำให้เกิดธนบัตรธนาคารขึ้น

และกระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้เป็นผู้ผลิตธนบัตร    

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติธนบัตรสยาม รัตนโกสินทรศก 121 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2445 อีกทั้งโปรดให้จัดตั้ง กรมธนบัตร ในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เพื่อทำหน้าที่ออกธนบัตรและรับจ่ายเงินขึ้นธนบัตร และเปิดให้ประชาชนนำเงินตราโลหะมาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2445

 

นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาการใช้ธนบัตรจึงได้รับการนำมาใช้เป็นเงินตราแทนเงินโลหะตามลำดับ

 

ธนบัตรจึงถือกำเนิดครั้งแรกในรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  แต่ยังไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปเท่าที่ควร

ซึ่งการใช้ธนบัตรเริ่มได้รับความนิยมแทนเงินโลหะ  และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตธนบัตร  ในรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา      

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

30/04/2558

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต