Print
Category: ห้องสมุดแนะแนว
Hits: 1855

ธนาคารแห่งแรกของคนไทย

 

 

คือ  แบงก์สยามกัมมาจล  หรือต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น  ธนาคารไทยพาณิชย์

เนื่องด้วยการก่อตั้งธนาคารต่างชาติได้ตั้งสาขาในประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยเริ่มมีการใช้ธนบัตรแทนเงินโลหะเพิ่มขึ้นโดยมีธนาคารต่างชาติเป็นผู้ออกธนบัตรธนาคารใช้ในประเทศไทย  ต่อมาพระองค์ทรงเล็งเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมทางเงินและเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินของไทย  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอำนาจพิเศษ ให้จัดตั้ง บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์อย่างเป็นทางการ  ถือเป็นธนาคารแห่งแรกของคนไทย

 

 

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

1/05/2558

ทีมงาน

นิวแนวดอทเน็ต