บิดาแห่งคอมพิวเตอร์

 

ชาลส์ แบบเบจ (Charles Babbage)

ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์

 

ชาลส์ แบบเบจ  เป็นนักคณิตศาสตร์  และนักระดิษฐ์

 

เนื่องจากชาลส์  แบบเบจ  ได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องคำนวณ  โดยในปี  ค.ศ. 1822  เขาได้เริ่มประดิษฐ์เครื่องกลสำหรับใช้คำนวณ  โดยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล ทำการออกแบบเครื่อง Difference Engine  เป็นครั้งแรก  แต่ไม่ประสบความสำเร็จ  เนื่องจากเหตุผลหลายประการ  กลไกการทำงานของเครื่องมีข้อบกพร่องทำให้การประดิษฐ์เครื่องแรกได้ล้มเลิกไป

ต่อมาเขาได้เริ่มประดิษฐ์เครื่องคำนวณอีกครั้ง  โดยเริ่มประดิษฐ์เครื่องคำนวณเครื่องใหม่ที่ชื่อว่า Analytical Engine ซึ่งประกอบด้วยหน่วยความจำ (Memory Unit) ที่สามารถจัดเก็บตัวเลขและนำไปคำนวณได้ โดยมีลูกชายเป็นผู้สานต่อในการประดิษฐ์เครื่อง Analytical Engine  ให้สำเร็จ  ผลจากการประดิษฐ์ผลงานเครื่องคำนวณครั้งนั้น  ถือว่าได้วางรากฐานการประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์

 

ชาลส์ แบบเบจ   ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกการประดิษฐ์เครื่องกลในการคำนวณ  จึงได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์

 

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

1/05/2558

ทีมงาน

นิวแนวดอทเน็ต