ความสำคัญของชุดกิจกรรมแนะแนว

 

ชุดกิจกรรมแนะแนว มีความสำคัญในการฝึกฝนทักษะ ส่งเสริมประการณ์ ส่งเสริมกระบวนการคิดต่าง ๆ ที่ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิดการตัดสินใจและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยการลงมือปฏิบัติจากการทำกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ตามจุดมุ่งหมายของชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพทางการคิดและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ชุดกิจกรรมแนะแนว จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องประกอบการจัดกิจกรรรมแนะแนวอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้นั้น ๆ มากขึ้น

 

เนื่องจากกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหา และหาแนวทางส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามขีดความสามารถของแต่ละบุคคล การใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวจึงช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้นกว่าการจัดกิจกรรมแนะแนวแบบทั่วไป ฉะนั้นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมแนะแนว ควรหาเทคนิคและสื่อประกอบการจัดกิจกรรมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

 

 

ผู้เรียบเรียง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

 

25/09/2556