ประโยชน์ของชุดกิจกรรมแนะแนว

 

ชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นสื่อการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งชุดกิจกรรมมีประโยชน์สำหรับช่วยส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนรู้ได้หลายประการ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. เป็นเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว

2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการสนุกสนานในการเรียนรู้

3. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและพร้อมที่จะเรียนรู้

4. ช่วยฝึกความรับผิดชอบในการเรียนและการทำงาน

5. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิดและการตัดสินได้ดีขึ้น

6. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวที่ต้องการส่งเสริมได้ง่าย

7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมแนะแนว

 

 

ผู้เรียบเรียง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

 

25/09/2556