ข้อดีและข้อจำกัดของชุดกิจกรรมแนะแนว

 

ข้อดี

1. ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเป็นสื่อการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกับสภาพสังคมปัจจุบัน

2. สามารถประยุกต์ใช้สื่อที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาในช่วงนั้น ๆได้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดอารมณ์คล้อยตามกิจกรรมได้ง่าย

3. ผู้จัดกิจกรรมสามารถสอดแทรกสาระสำคัญตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้โดยง่าย

4. การจัดกิจกรรมที่สามารถบูรณาการเข้ากับเนื้อหาสาระตามต้องการได้อย่างเหมาะสม

5. สามารถยืดหยุ่นเนื้อหาของการจัดกิจกรรมตามบริบทที่เกิดขึ้น

 

ข้อจำกัด

1. ผู้จัดกิจกรรมต้องคอยกำกับการจัดกิจกรรมให้อยู่ในกรอบการดำเนินกิจกรรม มิฉะนั้นการปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ชุดกิจกรรมแนะแนวอาจไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้สร้าง

2. ต้องอาศัยผู้จัดกิจกรรมช่วยสรุปกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามความคาดหวังของการจัดทำชุดกิจกรรมแนะแนว

3. ต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่เหมาะสม

 

ผู้เรียบเรียง

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่เขียน

 

25/09/2556