ยกเลิกทรงผมเกรียน

นักเรียนชายที่ต้องไถสั้นเกรียน และนักเรียนหญิงที่ต้องยาวไม่เกินติ่งหู ยกเลิกแล้ว

 

ข่าวดีรับวันเด็ก   เด็กนักเรียนยุคใหม่ได้สิทธิ

จากเดิมนักเรียนชายที่ต้องไถสั้นเกรียน และนักเรียนหญิงที่ต้องยาวไม่เกินติ่งหูเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 

รมว.ศธ.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา กล่าวว่า เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องทรงผมนักเรียน ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) จัดทำหนังสือเวียน เพื่อแจ้งไปยังสถานศึกษาในสังกัด ศธ.ทุกแห่ง เพื่อกำชับว่าในเรื่องของทรงผมนักเรียนนั้น ต้องยึดกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งระบุไว้ชัดเจน ให้นักเรียนชายไว้ทรงยาวแบบรองทรงได้ และให้นักเรียนหญิงเลือกไว้ผมสั้นหรือยาวได้

 

 

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เขียนบทความ

ข้อดีของการยกเลิก

1.  นักเรียนมีสิทธิเสรีภาพในการไว้ทรงผมแบบรองทรง หรือนักเรียนหญิงสามารถเลือกไว้ผมสั้นหรือยาวได้ ซึ่งเป็นสิทธิอันพึงกระทำได้

2.  นักเรียนส่วนใหญ่รู้สึกพอใจกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ

3.  นักเรียนไม่ต้องกังวลกับการโดนทำโทษเรื่องทรงผม

4.  กฎระเบียบแต่เดิมเป็นกฎระเบียบยุคปฏิวัติ  ซึ่งเป็นแนวคิดที่ควรได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เหมาะสมกับสังคมยุคปัจจุบัน

5.  สภาพสังคมในยุคปัจจุบันเป็นยุคแห่งเสรีภาพ  การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมโลก ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนได้เพิ่มศักยภาพของตนเอง

 

ข้อจำกัดของการยกเลิก

1.  การตัดผมเกรียนหรือผมสั้นตามกฎระเบียบเดิมช่วยให้สามารถแยกแยะเด็กนักเรียนกับประชาชนโดยทั่วไปได้ง่าย  เพื่อสะดวกต่อการสอดส่องดูแลความปลอดภัย

2.  ฝึกการเคารพกฎระเบียบ  ให้รู้จักขอบเขตขอบสิทธิที่พึงกระทำได้

3.  ลดพฤติกรรมการรักสวยรักงาน  เนื่องจากนักเรียนอยู่ในช่วยวัยเรียน  การตัดผมสั้นเป็นการลดภาระการแต่งกาย  เช่น การจัดแต่งทรงผมทั้งชายและหญิงให้น้อยลง  เอาใจใส่กับการเรียนมากขึ้น

 

เรียบเรียงโดย

ทีมงาน newnaew

 

แหล่งข้อมูล

http://www.moe.go.th/moe/th/home/main.php