โครงการประกวดวทัศน์สั้น

หัวข้อ "เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านสายตาชาวต่างชาติ"

 

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์ และการคุ้มครอง ผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงเกี่ยวกับโครงการประกวดวทัศน์สั้น "เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านสายตาชาวต่างชาติ" ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยออกสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านทางสื่อวีดิทัศน์ และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ สร้างสรรค์ผลงานโดยเยาวชนไทย

 

พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง รองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริม ภาพลักษณ์ และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ   สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ย้ำความสำคัญของโครงการนี้ว่า “การประกวดวีดิทัศน์สั้น เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ ประเทศไทยผ่านสายตาชาวต่างชาติ เป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชน ได้มีโอกาสค้นคว้า สร้างสรรค์และนำเสนอแนวความคิดและเรื่องราวที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทย      ในสายตาชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทยว่าพวกเขามีความคิดอย่างไร ต่อประเทศไทย ทำไมเขาถึงเลือกมาอยู่ มาใช้ชีวิตในเมืองไทย และอยากเห็นเมืองไทยในสายตาของพวกเขาอย่างไร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เยาวชนได้มีพื้นทีในการแสดงผลงานที่มีคุณภาพ สร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดี         ต่อประเทศไทย และนำเสนอสู่สังคมออนไลน์ ในวงกว้าง”

 

          คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่สังกัดในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย โดยไม่จำกัดภาควิชา และชั้นปีการศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด โดยปิดรับสมัครและส่งข้อเสนอโครงร่างที่จะเข้าประกวด ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และส่งผลงานวทัศน์สั้น (VDO Clip) ในรูปแบบของ DVD และ อัพโหลดขึ้นบนเฟซบุ๊กตามที่กำหนดไว้ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/cfa.nla

 

 

ติดต่อ คุณกัญจน์กมล พิธรัตน์ (ก้อย) // คุณพิมพ์นารา  สมุทรคีรี (ฟอก)

ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สำนักกรรมาธิการ 2 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 12 ถนนประชาชื่น บางซื่อ กทม.10800

โทรศัพท์ 02 831 9177, 02 831 9174, 086 573 8301 อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลได้ที่

คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยใน

ต่างประเทศ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการต่างประเทศ

สำนักกรรมาธิการ 2

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

499 อาคารสุขประพฤติ ชัน้ 12

ถนนประชาชื่น บางซื่อ

กทม. 10800

โทรศัพท์ 02 831 9177

โทรสาร 02 831 9174

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่

 

www.facebook.com/cfa.nla [คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]