นิวแนวดอทเน็ต คือ บริการแนะแนวออนไลน์

 

การแบ่งหมวดหมู่ใหญ่ ๆ ของ newnaew ดังนี้

1. แนะแนว

2. แนะแนวการศึกษา

3. แนะแนวอาชีพ

4. แนะแนวชีวิต

5. แนะแนวรอบรู้

 

โดยแต่ละหมวดหมู่แบ่งสีออกเป็น 5 สีด้วยกัน คือ

สีเหลือง ใช้กับ แนะแนว


สีฟ้า ใช้กับ แนะแนวการศึกษา


 

สีเขียว ใช้กับ แนะแนวอาชีพ

 


สีดำ ใช้กับ แนะแนวชีวิต


สีม่วง ใช้กับ แนะแนวรอบรู้

 

รู้จักกับแนะแนวแต่ละหมวดหมู่

 

แนะแนว

เน้นความสำคัญของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวโดยเฉพาะ เช่น แนะแนววิชาการ แนะแนววัยรุ่น แนะแนววัยเรียน แนะแนววัยทำงาน แนะแนววัยผู้ใหญ่ การผลิตสื่อการเรียนรู้ บริการแนะแนว ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลสำคัญต่างๆ เป็นต้น

แนะแนวการศึกษา

เน้นความสำคัญของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น เทคนิคการเรียน ข้อมูลการศึกษาต่อ ข้อมูลสาขาวิชา ข้อมูลคณะวิชา ข้อมูลรูปแบบการศึกษาต่าง ๆ ความรู้รอบตัวที่จำเป็นต่อการศึกษา เป็นต้น

แนะแนวอาชีพ

เน้นความสำคัญของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ เช่น ข้อมูลอาชีพ อาชีพกับบุคลิกภาพ อาชีพอิสระ การพัฒนาอาชีพ การเตรียมตัวก่อนประกอบอาชีพ ข่าวสารงานต่างๆ เป็นต้น

แนะแนวชีวิต

เน้นความสำคัญของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิต เช่น ทักษะชีวิต การพัฒนาศักยภาพ เรื่องเล่า ประสบการณ์ชีวิต การดูแลสุขภาพ หลักความพอเพียง และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เป็นต้น

แนะแนวรอบรู้

เน้นความสำคัญของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวทั้งทางตรงแนะทางอ้อม หรือ เช่น แนะแนวสาระน่ารู้ แนะแนวสาระพุทธ แนะแนวการท่องเที่ยว แนะแนวแฟชั่น แนะแนวเรื่องราวของภาษาต่างๆ เป็นต้น

 

สำหรับการแนะแนวทั้ง 5 หมวดหมู่ใหญ่เป็นการสร้างทางเลือกให้กับผู้สนใจการแนะแนวในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจมีการเพิ่มเติมเนื้อหาในหมวดย่อยในโอกาสต่อไป

 

ลองศึกษาเพิ่มเติมตามหมวดหมู่ได้

เปิดอาณาจักรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นสากล