เพิ่มเติมหมวดหมู่ใหม่ “แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว”  แจกฟรีสำหรับนำไปประยุกต์ใช้

 

วันที่ 12  ธันวาคม  2556

ครบรอบ  5  ปี  ของการก่อตั้งเว็บ newnaew.net

เพื่อเป็นการฉลองการเติบโตของเว็บจนมาถึง วันนี้

ทางทีมงานได้เพิ่มเนื้อหาหมวดใหม่ เรื่อง  แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว

สืบเนื่องจากผลสำรวจความต้องการเนื้อหา พบว่า  ผลโหวต ของผู้เข้าเว็บส่วนใหญ่มีความต้องการให้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว

ดังนั้นทีมงานและผู้ดูแลเว็บจึงเห็นควรในการพัฒนาเนื้อหา  โดยจะพยายามจัดทำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวมาแจกให้พี่น้องผู้รักในการแนะแนวได้นำไปประยุกต์ใช้กันตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

 

 

*หมายเหตุ

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ผู้เขียนบทความได้แบ่งเนื้อหาตามอายุที่กำหนดไว้เป็นเพียงการแบ่งตามแนวคิดของผู้เขียนบทความเอง ซึ่งเป็นแนวคิดส่วนตัว  ฉะนั้นบางแผนจึงอาจนำไปใช้แล้วเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็เป็นได้  ผู้ที่จะนำแผนไปใช้ควรนำไปปรับปรุง ประยุกต์ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  เพื่อให้การจัดกิจกรรมแนะแนวบรรลุผลตามที่ผู้เขียนแผนตั้งใจไว้

 

หวังว่าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ผู้เขียนเรียบเรียงสำหรับแจกให้นำไปใช้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมแนะแนวไม่มากก็น้อย

 

ผู้เรียบเรียง

ทีมงานนิวแนว

 

วันที่เขียน

15/11/2556