แผนการจัดการเรียนรู้

 

แผนการจัดการเรียนรู้เป็นอีกหนึ่งกระบวนการในการพัฒนาการศึกษา เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในยุคอดีตเป็นการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้สอนเป็นสำคัญ ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นเวลายาวนานทั้งจากการการเรียนรู้และจากประสบการณ์ตรง จึงถ่ายทอดจากคงความรู้ในรูปแบบของตนสู่ลูกศิษย์ตามแต่ละครูบาอาจารย์แต่ละท่านจะสั่งสอน ซึ่งเป็นการสอนในยุคอดีตที่มีการบันทึกบ้าง และขาดการบันทึกบ้าง ทำให้วิชาการต่าง ๆ ในยุคอดีตขาดตกบกพร่องไปบ้าง หลังจากยุคพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ความรู้ต่าง ๆ จึงต้องเป็นระบบสากลมากขึ้น เพื่อที่ประเทศชาติจะได้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น การเรียนจากพ่อครู แม่ครูตามสำนักต่าง ๆ ได้เลือนหายไปกับวันเวลา การเรียนเขียนอ่าน และวิชาการต่าง ๆ จากวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ลดบทบาทลง เป็นการเรียนในระบบการศึกษาตามสถานศึกษา และตามสำนักทางศาสนาต่างๆ เริ่มมีบทบาทในการจัดการศึกษาขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาให้เป็นระบบการศึกษาที่ทัดยุคทันเหตุการณ์

การจัดทำหลักสูตร การวางแผนการสอนให้ผู้เรียนได้รู้เรื่องราวต่าง ๆ อย่างเป็นระบบจึงเกิดขึ้น มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ วิชาพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น การเรียนเขียน อ่าน การเรียนภาษาต่างประเทศ การคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้กับผู้เรียนได้นำไปประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

การเขียนแผนการจัดการจัดการเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้สอน สอนในสิ่งที่หลักสูตรต้องการให้จัดการเรียนรู้ตามลำดับขั้นและกระบวนการในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เป็นไปตามธรรมชาติ

 

ผู้เขียนบทความ

กฤษดา บุญหมื่น

วันที่เขียน

17/06/2555