แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอน

เดิมเรียกว่า แผนการสอน เมื่อระบบการศึกษาไทยให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ แผนการสอน จึงถูกเปลี่ยนคำเรียกเป็น แผนการจัดการเรียนรู้

 

แผนการจัดการเรียนรู้

หมายถึง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนดให้ผู้สอนปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม ซึ่งกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้สอนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้

 

 

ผู้เขียนบทความ

กฤษดา บุญหมื่น

วันที่เขียน

17/06/2555