ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ

แผนการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนถึงนักการศึกษาทั้งต่างประเทศและในประเทศได้สรรหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา จึงส่งผลให้แผนการจัดการเรียนรู้มีข้อดี และข้อจำกัดบางประการ

ดังนั้นผู้เขียน จึงข้อเสนอแนวคิดในการพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

 

ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

1. กำหนดมีรายะเอียดขององค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่กำหนด

2. กำหนดขั้นตอนการสาธิตและอธิบายวิธีการต่าง ๆ ก่อนฝึกปฏิบัติอย่างครบถ้วน

3. กำหนดการจัดกิจกรรมมีเหมาะสมกับเนื้อหาและระดับชั้นของผู้เรียน

4. กำหนดสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้มีสภาพเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้

5. กำหนดสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้มีความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

6. สามารถยืดหยุ่นในการจัดกิจกรรมได้เหมาะสม

7. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึงทุกคน

8. กำหนดการวัดผลประเมินผลมีความเหมาะสมกับกิจกรรม วัดตามสภาพจริง

 

ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคทฤษฎี

1. กำหนดมีรายะเอียดขององค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่กำหนด

2. กำหนดขั้นตอนการอธิบายเนื้อหาด้วยเทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย

3. กำหนดวิธีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนตามศักยภาพ

4. กำหนดการจัดกิจกรรมมีเหมาะสมกับเนื้อหาและระดับชั้นของผู้เรียน

5. กำหนดสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการเรียนรู้

6. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปรายเนื้อหาและแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่เรียนรู้

7. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ

8. กำหนดการวัดผลประเมินผลมีความเหมาะสมกับกิจกรรม วัดตามสภาพจริง

 

 

 

ผู้เขียนบทความ

กฤษดา บุญหมื่น

วันที่เขียน

17/06/2555