แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

 

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ควรพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อ ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งผู้เขียนของนำเสนอแนวคิด ดังนี้

1. ศึกษารายละเอียดของเนื้อหา ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ผู้จัดทำควรศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่ต้องการจัดการเรียนรู้จากเอกสาร และตำราจากหลาย ๆ แหล่งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

2. ศึกษาของเขตของเนื้อหา ในการกำหนดเนื้อหาสำหรับจัดการเรียนรู้ต้องคำนึงถึงระดับความสามารถในการรับรู้ของผู้เรียน ควรกำหนดเนื้อหาที่ต้องการถ่ายทอดสำหรับผู้เรียนแต่ละดับอย่างเหมาะสมไม่ง่ายเกินไปหรือยากเกินไป เนื้อหาบางอย่างอาจมีรายละเอียดที่ผู้เรียนรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ เนื้อหาเหล่านั้นควรพิจารณาด้วยว่าควรตัดออกหรืออาจเพิ่มเติมให้ภายหลัง เพื่อให้การกำหนดขอบเขตของเนื้อหามีความชัดเจนมากขึ้น และเหมาะสมกับระดับการรับรู้ของผู้เรียน

3. กำหนดขอบเขตของเนื้อหา ในการกำหนดขอบเขตของเนื้อหาควรพิจารณาการลำดับเนื้อหาจากง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก และแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ

4. กำหนดสื่อประกอบการอธิบายเนื้อหา ในการกำหนดสื่อประกอบการอธิบายเนื้อหา สื่อแต่ละแบบมีความเหมาะสมแตกต่างกัน สื่อบางอย่างอาจใช้จากวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย สื่อบางอย่างอาจต้องจัดซื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ หรือตัวอย่างประกอบการอธิบายเนื้อหาที่หาได้ง่าย เช่น จัดการเรียนรู้เรื่องใบใม้ ต้นไม้ ควรนำใบไม้หรือต้นไม้จริงมาประกอบเพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

5. กำหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละครั้ง ควรมีการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนเหมาะสำหรับสภาพผู้เรียนและสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรม เนื่องจากเนื้อหาบางอย่างที่สามารถจัดการเรียนรู้ในสภาพจริงได้ ควรมีการกำหนดสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม ตลอดจนขั้นตอนการจัดกิจกรรมควรอธิบายการใช้สื่อหรืออุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ หรือนำเสนอเนื้อหาที่ต้องการสอนอย่างละเอียดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

6. กำหนดการวัดผลและประเมินผลให้ชัดเจน สิ่งที่สำคญที่สุดในการจัดการเรียนรู้อีกข้อหนึ่งคือ การวัดลและประเมินผล เพราะข้อมูลในการวัดผลประเมินผลคือ ข้อมูลสำหรับวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน และวัดประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้งจึงควรมีการวัดและประเมินผลทุกครั้ง ซึ่งการวัดผลนั้นควรวัดในสิ่งที่สามารถสังเกตเหตุได้ชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากที่สุด เนื่องจากการวัดผลบางอย่างมีความยากในการวัด เช่น การวัดด้านเจตคติ ดงนั้นผู้สอนจึงควรสร้างเครื่องมือให้ออกมาเป็นรูปธรรมให้ได้

 

 

ผู้เขียนบทความ

กฤษดา บุญหมื่น

วันที่เขียน

04/07/2555